Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden. 
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, orders en overeenkomsten, waarbij Qusinox BV als partij optreedt. Deze voorwaarden zijn tussen Qusinox BV en haar wederpartij (hierna te noemen “afnemer”) onverkort van toepassing, tenzij Qusinox BV schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking van één of meer voorwaarden.
1.2 Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de afnemer zijn in de relatie van Qusinox tot deze afnemer niet van toepassing, tenzij Qusinox de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: Prijzen
2.1 Tenzij in verkooppublicaties, prijslijsten of orderbevestigingen anders is vermeld, zijn de door Qusinox opgegeven prijzen altijd exclusief omzetbelasting.
2.2 Tenzij anders overeengekomen, heeft Qusinox het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, prijzen, kortingen en verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te passen en zijn op de dag van levering geldende prijzen, kortingen en verkoopvoorwaarden van toepassing. De afnemer heeft alsdan het recht om de reeds gegeven orders, voor zover niet afgeleverd, te annuleren binnen 8 dagen nadat Qusinox de afnemer van de veranderingen op de hoogte heeft gesteld, dan wel nadat de afnemer redelijkerwijs bekend is geworden met de aanpassing. Geen recht op annulering bestaat indien de aanpassing is veroorzaakt door van overheidswege opgelegde kostprijsverhogende belasting, heffing of invoerrecht.

Artikel 3: Levertijden
Levertijden gelden steeds als zijnde bij benadering opgegeven. Qusinox is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt als gevolg van overschrijding van een opgegeven levertijd, tenzij deze overschrijding is te wijten aan opzet en/of grove schuld van Qusinox.

Artikel 4: Transportschade, manco’s en vermissingen
Transportschade of te kort leveringen dienen direct bij ontvangst aan de vervoerder gemeld en op de vrachtbrief vastgelegd te worden. Eventuele manco’s dienen door de afnemer direct na ontvangst aan Qusinox gemeld te worden, met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van Qusinox. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt, komt het risico van transportschade, manco’s en vermissing voor rekening van de afnemer.

Artikel 5: Overige klachten
Overige klachten over eventueel verkeerde uitvoering van bestellingen of over ondeugdelijke leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst van de bestelde goederen per e-mail worden gemeld.

Artikel 6: Betaling
6.1 Betalingen dienen zonder enige korting, opschorting of verrekening uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden, tenzij Qusinox anders bedingt.
Bij overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is gedurende de periode dat hij in verzuim is aan Qusinox een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een maand. Bij verzuim van de afnemer heeft Qusinox onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht aan de afnemer alle ter zake van de incasso en de bewaring van haar rechten gemaakte kosten, waaronder begrepen haar kosten van advocaten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden daarbij gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Qusinox de werkelijke kosten op te vorderen voor zover deze hoger zijn.
6.2 De afnemer is gehouden voor de nakoming van zijn verplichtingen op eerste verzoek van Qusinox voldoende zekerheid te stellen indien Qusinox op redelijke grond twijfelt of de afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen. Qusinox is steeds gerechtigd alvorens te leveren of de overeenkomst na te komen of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de afnemer.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Qusinox blijft eigenaar van alle door haar verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
 7.2 De afnemer is vóór de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken.
7.3 Indien de afnemer de door Qusinox geleverde zaken vervreemd, draagt zij Qusinox reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden.
Qusinox kan verlangen dat de afnemer de overdracht aan haar afnemers meedeelt en Qusinox alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van haar rechten.
7.4 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance, of aanvraag van surséance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de afnemer, zal Qusinox het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd of uitgevoerd moet worden te annuleren en het mogelijke geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderden onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Qusinox op de afnemer heeft onmiddellijk opeisbaar. Afnemer zal Qusinox onvoorwaardelijk in de gelegenheid stellen om haar eigendommen terug te nemen.

Artikel 8: Garantie 
8.1 Qusinox garandeert dat door haar geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Indien zich niettemin gebreken voordoen als gevolg van reparatie of materiaalfouten, dan zal Qusinox deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen, naar gelang en overeenkomstig de voor de betrokken zaak bij Qusinox geldende of bij ontstentenis daarvan gebruikelijke standaard garantievoorwaarden. Voor zover uit genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie van 1 jaar op nagenoeg alle producten die door Qusinox te koop worden aangeboden en 3 maanden op door Qusinox uitgevoerde reparaties.

8.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Qusinox in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Qusinox niet aansprakelijk zijn. Afnemer vrijwaart Qusinox ter zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden, met uitzondering van die welke gebaseerd zijn op afdeling 6.3.3 van het NBW. 

Artikel 9: Retourneren
Mocht de afnemer zaken willen retourneren, dient de afnemer dit eerst bij Qusinox te melden en toestemming voor de gewenste retour te krijgen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Qusinox zullen de eventueel toch geretourneerde zaken niet geaccepteerd worden. Geretourneerde zaken dienen ten alle tijden in de originele verpakking, onbeschadigd en niet gebruikt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Qusinox heeft het recht om bij retour van zaken een re-stocking fee van 25% over de berekende verkoopprijs te berekenen. Het eventuele besluit hiertoe is geheel aan Qusinox. Speciaal voor afnemer bestelde zaken kunnen door afnemer nooit geretourneerd worden. 

Artikel 10: Ontbinding
Qusinox heeft het recht zonder nadere ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring de met de betrokken afnemer gesloten overeenkomsten of een deel daarvan ontbonden te verklaren, en/of door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen en/of onmiddellijke betaling te verlangen van al hetgeen de afnemer aan haar verschuldigd is, indien:
   a. de afnemer één van zijn verplichtingen jegens Qusinox niet nakomt;
   b. de afnemer surséance van betaling aanvraagt;
   c. door of tegen de afnemer een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend;
   d. de afnemer nalaat de in artikel 7.2 bedoelde zekerheid te stellen;
   e. door derden bij afnemer beslag wordt gelegd op aan Qusinox toebehorende zaken.
Deze bevoegdheid van Qusinox laat andere aan Qusinox toekomende rechten onverlet.

Artikel 11: Overige bepalingen
11.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. opgenomen in verkoopmaterialen gelden slechts bij benadering. Qusinox blijft bij uitsluiting van derden rechthebbende op alle door Qusinox verstrekte brochures, tekeningen, schema’s, ontwerpen, materiaallijsten enz.
Zij mogen zonder haar toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik van de afnemer en mogen niet aan derden worden getoond, ter hand gesteld, of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de afnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor zij door Qusinox verstrekt zijn.
11.2 De afnemer zal zich onthouden van alle handelingen die het bedrijf van Qusinox of door haar gevoerde merken schaden en afbreuk doen aan het beeld van hoogwaardige producten/diensten dat de door Qusinox verkochte en geleverde zaken hebben en welk beeld door Qusinox nadrukkelijk wordt nagestreefd.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Qusinox en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit een overeenkomst tussen partijen en uit deze voorwaarden of daarmee verband houden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement den Bosch, tenzij het geschil op grond van de Wet aan de Kantonrechter dient te worden voorgelegd.


Qusinox BV